Algemene Voorwaarden

artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden van Organique;
 2. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Organique een overeenkomst sluit of heeft gesloten;
 3. Organique: Organique, gevestigd aan het Rivium 4e straat nr. 5 te Capelle a/d IJssel;
 4. Partijen: Opdrachtgever en Organique;
 5. Derden: andere natuurlijke en rechtspersonen dan partijen.
 6. Vereniging van Eigenaars (VvE); vereniging van eigenaars in de zin van art 5:112 jo. 5:124 BW. In deze voorwaarden zullen met VvE in de zin van dat artikel worden gelijkgeschakeld Coöperatieve Flatverenigingen en verenigingen in de zin van boek 2 van het BW die als doelstelling hebben gemeenschappelijk beheer en of onderhoud van aan verschillende eigenaars toebehorend onroerend goed;
 7. Complex(en): Het complex/de complexen als omschreven in de bijlage behorende bij de Overeenkomst;
 8. (Beheer)overeenkomst: De tussen Opdrachtgever en Organique overeengekomen, door Organique uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot VvE Beheer en/of Vastgoedmanagement;
 9. VvE Beheer: Alle werkzaamheden met betrekking tot financieel, administratief en/of technisch beheer van een VvE inclusief advisering hierover inclusief advisering hierover;
 10. Vastgoedmanagement: Alle werkzaamheden met betrekking tot administratief , commercieel, promotioneel en/of technisch beheer van een (commercieel) Complex;
 11. Bestuurder: De bestuurder die uit hoofde van art 5:131 BW is benoemd door de VvE;
 12. Reglement van splitsing: Bij een VvE het Reglement van splitsing, bij een Coöperatieve flatvereniging of vereniging als bedoeld in boek 2 BW moet hiervoor worden gelezen ‘de Statuten’;
 13. Vergadering van Eigenaars: Bij een VvE de Vergadering van Eigenaars, bij een Coöperatieve flatvereniging of vereniging als bedoeld in boek 2 BW moet hiervoor worden gelezen ‘de Algemene vergadering’.

artikel 2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Organique goederen en/of diensten levert, van welke aard dan ook, aan Opdrachtgever levert, ook indien die goederen en/of diensten niet nader zijn omschreven in deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten;
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Organique, voor de uitvoering waarvan door Organique derden dienen te worden betrokken;
 3. Eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door Organique van documenten van Opdrachtgever en/of Derden waarop (bijvoorbeeld voorgedrukt op briefpapier) zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding van die algemene voorwaarden;
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen;
 5. Bestuurder is verantwoordelijk dat de Beheerovereenkomst met Organique pas wordt gesloten nadat de VvE terzake een geldig vergaderbesluit heeft genomen;
 6. Behoudens voor zulks uitdrukkelijk anders is overeengekomen treedt Organique slechts op als extern beheerder voor de VvE en niet als Bestuurder van de VvE in de zin van 5:131 BW;
 7. Organique heeft voor gevallen waarin zij van onvoldoende volmacht of van nietige of vernietigbare besluitvorming op de hoogte is een waarschuwingsplicht jegens de VvE;
 8. De VvE vrijwaart Organique voor aanspraken van derden uit hoofde van het feit dat gebrekkige besluiten(vorming) dan wel geen of onvoldoende volmacht bestaat behoudens in geval van opzet of grove schuld;

artikel 3. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Organique zijn vrijblijvend. Tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld, zijn offertes gedurende 30 dagen van kracht;
 2. Organique kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat;
 3. De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders aangegeven;
 4. Een Overeenkomst komt tot stand indien Opdrachtgever de offerte inclusief onderhavige Algemene voorwaarden schriftelijk, door middel van ondertekening van de offerte, aanvaardt. Indien aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de aanbieding of offerte komt geen Overeenkomst tot stand. Organique is in geen geval aan een gewijzigde aanbieding of offerte gebonden, tenzij Organique schriftelijk anders aangeeft;
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Organique niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden nimmer voor toekomstige orders.

artikel 4. Prijzen, betaling en incassokosten

 1. Voor de door Organique te verrichten werkzaamheden, te leveren goederen of te leveren diensten gelden de door Organique vastgestelde tarieven zoals die gelden op het moment dat de Overeenkomst tot stand komt. Prijs voor werkzaamheden omvat de werkzaamheden die in de bij de offerte behorende omschrijving van werkzaamheden en/of in de tussen Partijen gesloten (Beheer)overeenkomst met bijbehorende bijlagen zijn omschreven;
 2. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst prijsbepalende factoren, lonen daaronder begrepen, wijzigen, is Organique gerechtigd haar tarieven dienovereenkomstig aan te passen;
 3. Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtgever;
 4. De prijzen van de dienstverlening van Organique worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de meest recente prijsindexcijfers zoals gepubliceerd door het CBS;
 5. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Organique aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Organique aangegeven. Organique is gerechtigd om periodiek te factureren;
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag;
 7. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van enig door Opdrachtgever aan Organique verschuldigd bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Alle aan opdrachtgever in (mede)eigendom behorende zaken of goederen, die Organique onder zich heeft, strekken tot onderpand voor de voldoening door Opdrachtgever van hetgeen Opdrachtgever aan Organique opeisbaar verschuldigd is;
 9. Organique is gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden en/of de levering van goederen of diensten op te schorten indien en voor zover Opdrachtgever zich op enig moment niet houdt aan de betalingsverplichtingen;
 10. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de Staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Indien Organique echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 11. Alle betalingen door of namens Opdrachtgever gedaan, strekken in de eerste plaats in mindering van de verschuldigde rente en kosten en pas daarna in mindering op de hoofdsom. Facturen zelf worden voldaan in volgorde van de eerste verschuldigdheid.

artikel 5. Contractduur

 1. De (Beheer)Overeenkomst tussen Partijen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een Overeenkomst voor bepaalde tijd zijn overeenkomen;
 2. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd mogen slechts schriftelijk bij aangetekende brief tegen het einde van een kalendermaand worden opgezegd, met een opzegtermijn van drie kalendermaanden
 3. Voor Overeenkomsten voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging uitgesloten. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, kan opzegging uitsluitend geschieden tegen de einddatum van de overeengekomen (verlengde);
 4. Is voor uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Organique derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij an Organique een redelijke termijn wordt geboden alsnog aan de (Beheer)Overeenkomst uitvoering te geven.

artikel 6. Uitvoering

 1. Organique is niet gehouden meer of andere werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten en/of andere goederen of diensten te verlenen aan opdrachtgever, dan de werkzaamheden, goederen of diensten die zijn omschreven in de Overeenkomst;
 2. Organique heeft het recht de Overeenkomst of een gedeelte daarvan uit te besteden aan en/of te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
 3. Organique is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren;
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Organique uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Organique aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, volledig en in de juiste vorm aan Organique worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Organique zijn verstrekt, heeft Organique het recht uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de alsdan gehanteerde tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Organique ter beschikking heeft gesteld. Organique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Organique is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

artikel 7. Administratief en financieel beheer

 1. In geval van onjuiste boekingen, ontbreken van facturen en andere soortgelijke kleine administratieve vergissingen of gebreken aan haar zijde, is Organique jegens Opdrachtgever verplicht en gerechtigd onmiddellijk na constatering zelf en op haar kosten voor herstel daarvan zorg te dragen. Organique is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van bovengenoemde kwesties behoudens in geval van opzet of grove schuld;
 2. Organique stelt de wijze vast waarop de boekhouding wordt ingericht tenzij Partijen daarover bij het aangaan van de (Beheer)overeenkomst andere afspraken hebben gemaakt;
 3. De administratie wordt in ieder geval ook in papieren vorm bewaard. Termijn van bewaring bedraagt tenminste 7 jaar;
 4. Organique is gehouden jegens de Bestuurder van de VvE, haar leden en transporterende notarissen financiële informatie met betrekking tot de financiële administratie van de VvE te verschaffen, mits over de werkzaamheden dienaangaande tussen Organique en de VvE (nadere) afspraken met betrekking tot de daarop betrekking hebbende kosten zijn gemaakt;
 5. Organique draagt zorg voor het tijdig gereed hebben van de jaarrekening overeenkomstig de regels die gelden op grond van de wet en het reglement van splitsing. Organique doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om te zorgen dat over de vaststelling van de jaarrekening ook tijdig wordt besloten in de Vergadering van Eigenaars;
 6. Organique zorgt voor het tijdig aanmanen van debiteuren en adviseert de Opdrachtgever tijdig een (vergader)besluit te nemen tot het treffen van rechtsmaatregelen ter zake;
 7. Organique dient ervoor zorg te dragen dat er een bankrekening wordt aangehouden op naam van de VvE en een afzonderlijke rentedragende spaarrekening op naam van de VvE waarop de reserves van de VvE worden gestort. Bij opnamen van de reserverekening dient in ieder geval gehandeld te worden conform het toepasselijke reglement van splitsing;
 8. Organique moet er zoveel mogelijk voor zorg dragen dat bij de bank de gegevens aangaande de personen die over de bank- en spaarrekeningen kunnen beschikken en de (elektronische) handtekeningen juist zijn geregistreerd.

artikel 8. Technisch beheer

 1. Alleen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen treedt Organique (tevens) als technisch beheerder op;
 2. De werkzaamheden als technisch beheerder houden het begeleiden in van de Opdrachtgever, Bestuurder dan wel degene die binnen de VvE voor het technisch beheer verantwoordelijk is. De technisch beheerder van Organique heeft enige technische kennis doch is geen bouwkundig expert. Tenzij anders overeengekomen behoort het niet tot haar taak om gebreken op te merken, de ernst daarvan te beoordelen bij oplevering, als deskundige een werk op te nemen of over een werk directie te voeren, dan wel anderszins bouwtoezicht te houden. Organique is dan ook nimmer aansprakelijk uit hoofde van niet opgemerkte gebreken, fouten in de uitvoering door derden of een gebrekkig toezicht op die derden, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de technisch beheerder;
 3. In de gevallen, dat Organique in opdracht van Opdrachtgever en in uitzondering op de hierboven lid 2 omschreven werkzaamheden tevens werkzaamheden verricht, welke resulteren in directievoering, bouwtoezicht, assistentie bij oplevering, aanbesteding en gunning, het schrijven van bestek en/of bestek delen, het ontwikkelen van programma van eisen, (voor)ontwerpen en (meerjaren)planningen, zijn op die werkzaamheden de RVOI (Regeling van de verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau) zoals deze golden drie maanden voor het verstrekken van de opdracht van toepassing, inclusief de daarin opgenomen arbitrageclausule overeenkomstig het Reglement van de Commissie van Geschillen van het KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs).

artikel 9. Wijziging Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Organique zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen;
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Organique gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Organique op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren;
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Organique een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren goederen of diensten;
 4. Indien Partijen een prijs zijn overeengekomen, is Organique niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, iindien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

artikel 10. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

 1. Organique is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de Overeenkomst Organique ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de op hem rustende verplichtingen niet (tijdig) zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Organique kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 2. Voorts is Organique bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard
  zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Organique kan worden gevergd;
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Organique op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Organique de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst;
 4. Indien ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Organique gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan;
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Organique gerechtigd om alle door Organique met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar zijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Organique op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

artikel 11. Overmacht

 1. Organique is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt;
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden (mede) verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Organique geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Organique niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Organique of van derden daaronder begrepen. Organique heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Organique haar verbintenis had moeten nakomen;
 3. Organique kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twaalf weken, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
 4. Voor zoveel Organique ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Organique gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 12. Beëindiging

 1. Gedurende de opzegtermijn blijft Opdrachtgever de gebruikelijke beheervergoeding verschuldigd.
 2. Organique is gehouden bij overdracht van de gegevens aan een opvolgende beheerder of het Bestuur collegiaal haar medewerking te verlenen. Indien overdracht van de werkzaamheden voor Organique extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Organique anders aangeeft;
 3. In geval van beëindiging van de (Beheer)overeenkomst is Organique bevoegd de afgifte van de onder haar berustende bescheiden op te schorten totdat het uit hoofde van de tussen Partijen gesloten (Beheer)Overeenkomst door Opdrachtgever aan haar verschuldigde bedrag integraal is voldaan;
 4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met het in ontvangst nemen van de administratie biedt Organique de administratie aan bij aangetekend brief met ontvangstbevestiging aan Opdrachtgever op kosten van Opdrachtgever;
 5. Indien Organique na einde van de (Beheer)Overeenkomst nog post en/of andere stukken bestemd voor Opdrachtgever ontvangt, is Organique op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de afhandeling, verwerking of beantwoording van die post en/of stukken. Organique zal de ontvangen post en/of andere stukken op kosten van Opdrachtgever doorzenden aan Opdrachtgever dan wel retourneren aan de afzender.

artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Organique aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, diefstal en verlies daaronder begrepen, aan zaken van Opdrachtgever en/of van Derden, die Organique uit enige hoofde onder zich heeft;
 2. Organique aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Organique is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;
 3. Organique is, behoudens opzet of grove schuld en het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, jegens Opdrachtgever en/of Derden nimmer aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst;
 4. De beperking van aansprakelijkheid zoals neergelegd in lid 1, lid 2 en lid 3 van dit artikel geldt in gelijke mate voor personeelsleden van Organique en voor Derden waarvan Organique bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik heeft gemaakt;
 5. Indien Organique aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Organique, haar personeelsleden en door Organique ingeschakelde Derden beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 6. De aansprakelijkheid van Organique is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Organique wordt betaald;
 7. Organique is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare directe schade. Organique is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade;
 8. Iedere aansprakelijkheid van Organique vervalt, indien Opdrachtgever enige uit hoofde van de met Organique gesloten Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt.

artikel 14. Klachtenprocedure

 1. Klachten over door Organique verrichte of te verrichten werkzaamheden dienen door Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk bij aangetekende brief te worden gemeld bij Organique;
 2. Indien klachten niet binnen de termijn van 14 dagen worden gemeld, wordt iedere aansprakelijkheid ten gevolge van de klacht op voorhand afgewezen;
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Het indienen van een klacht levert Opdrachtgever geen recht op verrekening en/of compensatie op
 4. Ingeval van een terechte klacht is Organique uitsluitend gehouden tot aanpassing van het bedrag van haar factuur of het opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, zulks ter keuze van Organique.

artikel 15. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Organique, personeelsleden van Organique en/of door Organique bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden voor eventuele aanspraken van derden;
 2. Indien Organique, personeelsleden van Organique en/of door Organique ingeschakelde Derden door derden mochten worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden aan Organique, haar personeelsleden en/of door Organique ingeschakelde Derden te vergoeden alle kosten en schade aan de zijde van Organique, haar personeelsleden en/of door Organique ingeschakelde Derden daardoor ontstaan.

artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten waarbij Organique partij is, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten;
 2. De Rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen;
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ….
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst met Organique.